Toetsen van kwaliteit

Auteur(s): 
J.J. van Nieuwstadt, hoofd examens, Stichting EXIN
Samenvatting: 

Tijdens deze presentatie wordt de wereld van normering van kwaliteit in beeld gebracht en een aanzet gegeven om eventueel op eigen initiatief criteria vast te stellen. Aansluitend wordt de rol van toetsing en effectmeting belicht vanuit de opvatting dat de kwaliteit van opleidingen een positieve impuls krijgt door toepassing van toetsing, tijdens en na de opleiding.
Bij het toetsen van de kwaliteit van opleidingen worden verschillende methoden gebruikt. In de literatuur wordt veel aandacht geschonken aan diverse certificeringssystemen, meestal gebaseerd op de ISO-normen. De criteria die een rol spelen bij een aantal normerende systemen zeggen in de regel meer over de procedures waaraan al of niet wordt voldaan, dan over de inhoudelijke kwaliteit. Voor degenen die zich bezighouden met de selectie van opleidingsinstituten, bieden de genoemde normeringssystemen en de diverse informatiebronnen met behulp waarvan men zogenaamde kwalitatief goede instituten zou kunnen selecteren, te weinig garantie. Een methode waarmee men zelf tot toetsing van kwaliteit kan overgaan, zou een concreet hulpmiddel kunnen zijn.
Dezelfde methode kan worden gehanteerd door opleiders die de kwaliteit van hun opleidingen op basis van toetsing willen meten. Uitbesteding van een dergelijke toetsing aan een exteme organisatie geeft vanzelfsprekend het meest objectieve beeld en kan leiden tot certificering. Indien effectmeting impliciet deel uitmaakt van een dergelijke methode, kunnen we spreken van daadwerkelijke toetsing van kwaliteit.
Aan toetsing en effectmeting tijdens en na het leerproces kan ook een rol worden toebedacht bij het verhogen van de kwaliteit Het management vraagt steeds nadrukkelijker om efficiente opleidingen met een hoog rendement. Indien de eindtermen van een opleiding duidelijk en eenduidig zijn geformuleerd is het mogelijk om tot concrete toetsing over te gaan. Ditzelfde geldt voor eventuele effectmeting bij eindtermen waarbij het niet enkel gaat om kennis en inzicht maar ook om vaardigheden. Het inschakelen van een onafhankelijke professionele organisatie voor het verzorgen van deze toetsing levert meer garantie op ten aanzien van het beoogde effect.
Onafhankelijke toetsing, aan de hand van de juiste eindtermen, geeft meer garantie ten aanzien van het effect, van het rendement en dus ook van de kwaliteit van de opleiding.

Doelgroep: