Het HOI: Enabler voor voortdurende vernieuwing van het IT onderwijs in het economisch HBO

Auteur(s): 
dr. R.J. Stol, Voorzitter stuurgroep, HEO Overleg Informatica (HOI)
Samenvatting: 

Het HEO Overleg Informatica (HOI) is een samenwerkingsverband van alle docenten informatica in het hoger economisch onderwijs (HEO) in Nederland. Het doel is om in de verschillende opleidingen ICT te integreren.
Wij komen gedurende het jaar regelmatig bij elkaar om te overleggen over zaken als nieuwe ontwikkelingen, veranderende curricula in de verschillende opleidingen, nieuwe afstudeerprofielen, kortom alles wat in ons snel veranderende, turbulente vak aan de orde is. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een congres voor alle bovengenoemde docenten alsmede managers van scholen en opleidingen rondom een actueel thema.
Tot nog toe worden al onze activiteiten gefinancierd uit een jaarlijkse contributie die wordt geheven bij de individuele hogescholen pro rata naar studentaantallen. Wij hebben ons echter gerealiseerd dat deze wijze van financieren uit de tijd begint te raken en hebben derhalve een nieuwe strategie ontwikkeld waarbij, naast het onderstrepen van het tijdelijke character van het HOI, een vorm van output financiering centraal staat.
De enorme veranderingen en vernieuwingen die zich in het veld van de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) voltrekken, vereisen grote veranderingen in de verschillende curricula, waarbij het onontkoombaar is dat ICT, als leergebied, steeds meer wordt geïntegreerd binnen de materievakken. Daartoe heeft het HOI een aantal jaren geleden een onderzoek verricht naar de verschillende curricula in de Commercieel Economische (CE) en Bedrijfseconomische (BE) opleidingen wat betreft het leergebied ICT in den lande. De resultaten hiervan zijn toen naast de wensen en verlangens van de verschillende afnemende beroepenvelden en de beroepsprofielen gelegd en de discrepanties zijn geïnventariseerd. Vervolgens heeft het HOI een aantal projecten geëntameerd om deze discrepanties weg te nemen.
Belangrijk is dat het HOI zal blijven werken vanuit de basis nl. de docent in de verschillende economische opleidingen van het HBO. Wel is het zo dat, in tegenstelling tot het verleden, er uitdrukkelijk nadruk gelegd wordt op het betrekken van materie-docenten en IT in hun onderwijs, waar het vroeger alleen om informatica docenten uit het HEO ging.
In de lezing zal worden ingegaan op de nieuwe strategie van het HOI en wat dat voor de opleidingen kan betekenen. Ook de structuur, inhoud en financiering van verschillende projecten uit het heden en verleden worden belicht, alsmede de verschillende landelijke platforms.

Doelgroep: