NIOC 1997 Den Haag

Beroeps Praktijk Vorming (BPV) in de economische sector - Adequate matching cursist-bedrijf d.m.v. het BPV-analysemodel

Auteur(s): 
H.J. Noordman, Adjunct directeur PAT, Directeur afdeling Beroepsonderwijs, PAT, Beroepsonderwijs
Samenvatting: 

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) schrijft voor dat het middelbaar beroepsonderwijs veel praktischer moet worden. Voor de Beroepsopleidende leerweg dient dan ook 20 tot 60 % van de opleiding in de praktijk plaats te vinden. Op zich een goede opzet, maar er doen zich nogal wat vragen en problemen voor.

Naar functiegerichte certificering

Auteur(s): 
J.P. Nieuwstadt, Stichting EXIN
Samenvatting: 

Verslag van een studie naar mogelijkheden en behoeften om met behulp van een certificeringsprogramma functionarissen in de ICT-sector te certificeren.

Opleiding registeraccountants - Invloed gebruik IT op interne en accountantscontrole

Auteur(s): 
prof. A.W. Neisingh RE RA, Parttime hoogleraar, Directeur, KPMG EDP Auditors
Samenvatting: 

Kennis van het gebruik van informatietechnologie in organisaties en de ontwikkelingen in IT zijn voor de accountant van groot belang. De accountant belast met de controle van de jaarrekening heeft heden ten dagen vrijwel altijd te maken met cliënten waar de gegevensverwerking en informatieverzorging langs elektronische weg plaatsvindt. Volgende stappen worden reeds gezet, hetgeen betekent dat de paperless society in aantocht is. Deze ontwikkeling is reeds zichtbaar in het gebruik van Electronic Data Interchange (EDI).

De vervollediging van het NIAM-model voor informatie

Auteur(s): 
L. Moons, Unit ICT/HIO, Hogeschool Enschede
A. Stienstra, Unit ICT/HIO, Hogeschool Enschede
Samenvatting: 

De ontwikkeling van een informatiesysteem met behulp van het huidige NIAM (Natuurlijke-taal Informatie Analyse Methode) levert slechts een halffabricaat op. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de onvolledige specificaties van het Universe of Discourse in het resultaat van een NIAM-analyse. Deze onvolledigheid is een rechtstreeks gevolg van de te geringe uitdrukkingskracht van het bij het NIAM behorende informatiemodel.

Multimedia bij kennisoverdracht: wel of niet multimedia, aanpak, kosten, een checklist

Auteur(s): 
ing. H.F.A.M. Molkenboer, Afdeling Advies, Teelen Kennismanagement
Samenvatting: 

Het belang van multimedia
Informatie wordt op steeds meer verschillende manieren overgedragen. Kenden we vroeger alleen gesproken tekst, geschreven tekst, radio en televisie, tegenwoordig wordt informatie ook overgedragen via informatiezuilen, CD-I- en CD-ROM. Het nieuwe hiervan is dat verschillende media (tekst, beeld, video, geluid) door een computersysteem worden geïntegreerd en dat interactiviteit mogelijk is.

Realisme in een virtuele wereld

Auteur(s): 
drs. J.J.E. van der Meer, Educational Services, VMX Groep BV
Samenvatting: 

De rol die informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt in de samenleving en in het bijzonder in bedrijven is veranderd. In het verleden was ICT een hulpmiddel; we zullen beargumenteren dat ICT dat niet meer is. We zullen de rol van ICT op een heel andere manier beschrijven. Dat leidt tot een opvallend nieuw vakgebied: Ruimtelijke Ordening in de Digitale Wereld.
Waarom ICT geen hulpmiddel is

Omscholing naar Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) Functies

Auteur(s): 
J.N.C. Maas, Directeur, Course Care
Samenvatting: 

Wij moeten ons realiseren dat Informatie en Communicatie Technologie zal uitgroeien tot een van de grootste bedrijfstakken binnen de westerse economieën. Wil Nederland internationaal als diensten land serieus genomen worden zal er op korte termijn aandacht moeten uitgaan naar huidige en toekomstige aanbod van potentiële werknemers. Als de voorspelling uitkomt dat in de komende jaren de gemiddelde werkgelegenheidsgroei circa 10 % gaat belopen zullen wij met de voorziening in de behoefte van geschoold personeel gigantisch in de problemen komen.

Overleven in een stortvloed van gegevens: een onderschatte onderwijsvraag?

Auteur(s): 
drs. S. Luitjens, Senior Consultant, Stichting Het Expertise Centrum
Samenvatting: 

De onstuitbaar doorgaande ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie heeft in de afgelopen decennia een duidelijk spoor getrokken in het leven van iedereen. Er is sprake van steeds veelzijdiger en beter functionerende hulpmiddelen voor het verzamelen, verwerken en bewaren van schier oneindige hoeveelheden gegevens. Het goed leren toepassen van die hulpmiddelen is geen sinecure gebleken. Tot de dag van vandaag is er geen min of meer stabiel onderwijsaanbod. Niemand verwacht dat die situatie snel zal wijzigen.

Business Process Redisign - Van hype tot het managementinstrument voor de 21e eeuw

Auteur(s): 
H.N. Lok MBA RI, Managing partner, Molenaar & Lok Consultancy
Samenvatting: 

1. BPR - historisch perspectief
Ontwikkelingen in de organisatiekunde, in de systeemontwikkeling, in de technologie en in de maatschappij leiden gezamenlijk tot een nieuwe benadering van organisatie-ontwikkeling.
2. BPR - wat kan het bieden en wat niet
BPR biedt belangrijke verbeteringsmogelijkheden; het is niet de "golden bullet" waarmee alle problemen kunnen worden opgelost.
3. BPR - hoe doe je het
Schets van een methode die in vijf stappen tot het invoeren van herontworpen processen leidt.
4. BPR - hoe leer je het

Leerlingen op de elektronische snelweg: ICT en basiscompetenties

Auteur(s): 
drs. J.C. Lepeltak, Onderwijskundige leerplanontwikkelaar, Afdeling VO, Instituut voor leerplanontwikkeling SLO
Samenvatting: 

Informatievaardigheden en de vaardigheden om zinvol en doeltreffend om te gaan met de mogelijkheden van ICT worden steeds belangrijker om te kunnen functioneren in de zich ontwikkelende informatiemaatschappij. Competentie op dit terrein maakt dan ook deel uit van de vernieuwde kerndoelen voor basisonderwijs en basisvorming en vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijsbeleid voor de komende jaren. In deze bijdrage zal nader op ICT-competenties worden ingegaan. Dat in het licht van de plannen om te komen tot een Europees Rijbewijs voor de elektronische snelweg.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag