NIOC 1997 Den Haag

Innovatie ondernemerschap: PTT Telecom ontmoet Hogescholen

Auteur(s): 
C.T. Bouman, Adviseur Innovatie, PTT Telecom BV
W.J. van Velzen, Adviseur Innovatie, PTT Telecom BV
Samenvatting: 

De groei van de Nederlandse economie zal sterke stimulansen ondervinden bij een toenemend aantal nieuwe ondernemingen, met een op know-how gebaseerde strategie. PTT Telecom wil actief bijdragen aan het stimuleren en scheppen van voorwaarden, die een duurzame groei van de telematicamarkt in het algemeen en van het ondernemerschap in de informatie-, communicatie-, technologiemarkt in het bijzonder bevorderen.

Modern Universitair informatica-onderwijs

Auteur(s): 
dr. P. van Bommel, Universitair docent, Universitaire School voor Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
drs. T. de Weert, directeur, Universitaire School voor Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Bij de Universitaire School voor Informatica (Faculteit Wiskunde en Informatica) van de KU Nijmegen loopt een driejarig studeerbaarheidsfondsproject dat uitgaat van de filosofie dat studenten later alleen professioneel kunnen opereren in bedrijfsleven en research als zij dit professionele opereren hebben geleerd tijdens de studie.

Het World Wide Web als werkomgeving voor internationaal projectonderwijs

Auteur(s): 
J.A. Andernach, Afdeling Informatica, Universiteit Twente
N.M. van Diepen, Afdeling Informatica, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Applications of Information Technology (AlT) is een internationaal projectvak voor eerstejaars studenten Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) dat dit jaar voor de derde maal door de faculteit Informatica van de Universiteit Twente wordt verzorgd. Het doel van het vak is studenten kennis en vaardigheden bij te brengen over toepassingen van informatietechnologie. De projectresultaten bestaan uit een verzameling van WWW-omgevingen (voor iedere projectgroep een) waarin de opgedane kennis is verwerkt en die gezamenlijk een overzicht bieden van een bepaalde IT -toepassing.

Opleiding docent Technische Informatica

Auteur(s): 
drs. K. Adriaanse, Productgroepmanager, Afdeling Informatica, Fontys PTH-Contract
Samenvatting: 

In augustus 1992 is de PTH gestart met de 4-jarige opleiding "Docent TI". De eerste diploma's zijn in juli 1996 uitgereikt. Inmiddels komt de tweede lichting docenten eraan en is het tijd de ervaringen te evalueren.
De PTH is de enige opleiding voor docenten in technische vakken. Reeds in de jaren 80 zijn verzoeken geschreven naar het Ministerie van Onderwijs om een opleiding docent Informatica te mogen starten. Het antwoord was steeds dat Informatica geïntegreerd moet zijn in de reeds bestaande vakken.

Vormgeving en ontwerp van interactie· onderwijs en praktijk

Auteur(s): 
Arno Nederend, docent, Sector Informatica, Haagse Hogeschool
Kees van Loon, algemeen directeur, Sector Informatica, Haagse Hogeschool
Peter Kentie, auteur van verschillende boeken over electronic design en web design, elektronisch vormgever
Paul Bos, multimedia-ontwikkelaar afdeling PR en Voorlichting, Delft Instruments
Heleen van der Straaten, projectleider VIA, Sector Informatica, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

Deze forumdiscussie, georganiseerd door de Sector Informatica van de Haagse Hogeschool, heeft ten doel van gedachten te wisselen over de relevantie van een aparte opleidingsvariant Vormgeving en ontwerp van InterAktie (VIA) in het veld van hbo-i-opleidingen. Bovendien willen we ideeën over de invulling over zo'n opleidingsvariant toetsen aan die van anderen. In het forum zitten naast mensen van het onderwijs ook mensen uit de praktijk van de multimediabedrijfswereld.

Reactie op winnend essay van Computablewedstrijd: "Van computermachinist tot adviseur voor beslissers"

Auteur(s): 
T. Muns, Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam
Samenvatting: 

In het in mei 1994 verschenen rapport van de visitatiecommissie HBO-informatica opleidingen schrijft de commissie dat de traditionele bedrijfskundig informaticus de volgende deskundigheid heeft: "Kennis en beheersing van informatie-analyse en gegevens- en procesanalyse-methoden welke gebruikt worden bij het analyseren van informatiestromen en het opstellen van gegevensmodellen. Het doel van de inzet van deze deskundigheid is het formuleren van de functionele en kwaliteitseisen waaraan het concrete systeem moet voldoen."

Investeer in kennis met een lange halfwaardetijd

Auteur(s): 
dr. Th.P. Groen, directie Prisma & Partners
Samenvatting: 

Het is jammer, maar beroepsmatige kennis, ook die van informatici, heeft een halfwaardetijd. Opgeslagen in databases, in de hoofden van mensen of in de vorm van handleidingen en schema's ... het veroudert vanzelf. De snelheid waarmee inhoudelijke kennis onbruikbaar wordt, is omgekeerd evenredig met de rijpheid van een technologie. Bij oude en stabiele technologieën heeft de bijbehorende kennis een lang leven - de timmerman van 500 jaar terug kan nu zo aan de slag. De informatietechnologie is echter een jonge technologie: kennis daarover heeft daarom een korte halfwaardetijd.

De toekomst van informatietechnologie

Auteur(s): 
dr. Th.W. de Boer, Universitair docent Bestuurlijke Informatiekunde, Faculteit Economische Wetenschappen, Rijks Universiteit Groningen
Samenvatting: 

De ontwikkelingen in de informatietechnologie worden beheerst door twee trends. De eerste is dat het domein waarop informatietechnologie wordt toegepast, zich uitbreidt. De tweede is een zich wijzigende verhouding tussen marktpartijen.
Van data tot kennis

IT en de toekomst

Auteur(s): 
mr.ir. G. Berenschot, Technoventure Management BV
Samenvatting: 

In de film IT betekent IT niet informatietechnologie. IT is een film naar het boek van Stephen King, de horrorspecialist. Nu wil ik hier niet al te zwaar onderstrepen dat het begrip Informatie Technologie, en met een nadruk op de T van Technologie, voor veel mensen horrorbeelden oproept. Wel wil ik even aanstippen dat die technologie blijkbaar niet alleen zegeningen met zich brengt. Ik wijt dit aan de mens-onvriendelijke manier waarop de informatie toegankelijk is. Het kan ook anders.

Informatica in de vernieuwde tweede fase

Auteur(s): 
J.J.W.M. Wagemakers, lid stuurgroep tweede fase en thans procesmanager tweede fase
Samenvatting: 

Het vak informatica verdient een plaats. Het vak - hoewel het niet kan bogen op een traditie in het voortgezet onderwijs - kan vermoedelijk rekenen op een warme belangstelling van leerlingen als ze in vrije ruimte een keuze gaan maken.
Noodzakelijk is de grondslag te leggen middels een funderende module in leerjaar drie, voordat de echte profielkeuze zal plaatsvinden. Of je nu spreekt van funderende module of van elektronisch rijbewijs is niet zo belangrijk.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag