NIOC 1997 Den Haag

Informatica in het voortgezet onderwijs!?

Auteur(s): 
D. Ikkersheim, voorzitter Vereniging voor informatiekunde / informatica en informatietechnologie in onderwijs
Samenvatting: 

Wil het keuze-eindexamenvak informatica op een middelbare school worden ingevoerd per 1 augustus 1998 dan zal een school dit echt heel graag moeten willen. Een school zal veel voorzieningen moeten treffen op lokaal niveau om aan de randvoorwaarden te voldoen. De centrale overheid heeft een specifieke verantwoording voor nieuwe vakken. Het is jammer te moeten constateren dat ondanks een positieve insteek er concreet weinig ondersteuning te verwachten valt.

Examenprogramma's havo en vwo

Auteur(s): 
Drs. Anneke E.N. Hacquebard, Adviesbureau voor Informatica en Onderwijs Hacquebard bv, Voorzitter van de vakontwikkelgroep Informatica en van de Expliciteringscommissie Informatica
Samenvatting: 

Informatica is vanaf 1998 een nieuw keuzevak in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Er is nog geen traditie, het vak moet zowel wat betreft de inhoud als de didactiek zijn vorm vinden. Het examenprogramma geeft een opsomming van eisen waar een leerling aan moet voldoen. Dit kan de indruk wekken dat een onderwijsprogramma dezelfde scheiding of sequentie van onderwerpen zou moeten bevatten. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Het is de kunst om een evenwichtig onderwijsprogramma samen te stellen dat aan alle eisen voldoet.

Forum: IP-HOB (4) Scholing van docenten in het voortgezet onderwijs voor het nieuwe keuzevak informatica

Auteur(s): 
dr. G. van der Hoeven, onderwijsdecaan Informatica Universiteit Twente
drs. Anneke E.N. Hacquebard, adviesbureau voor Informatica en Onderwijs Hacquebard bv, voorzitter Vakontwikkelgroep en Expliciteringscommissie Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1995-1996
ir. A. van der Heijden, docent informatiekunde en coördinator ICT Peellandcollege Deurne, ex-voorzitter vereniging van docenten I&I, lid Vakontwikkelgroep Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1995
drs. P. van 't Hooft, hoofd Personeel & Organisatie RAET IT -Services, lid FENIT -commissie Onderwijs & Opleiding
prof.dr.ir. F. Mulder, hoogleraar Open Universiteit, lid Expliciteringscommissie Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1996
ir. J. Timmers, informatica coördinator lerarenopleiding Fontys PTH Eindhoven
deelnemer ministerie OC&W (onder voorbehoud)
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Forum: IP-HOB (3) Kwaliteit van het hoger informatica-onderwijs: de rol van visitaties en verkenningen

Auteur(s): 
prof.dr.ir. F. Mulder, hoogleraar Open Universiteit, lid Visitatiecommissies Informatica HBO 1993-1994 en WO 1995-1996, plv. voorzitter VSNU-Informaticakamer
drs. J. van Beckum, managing director Origin Quality Management Competence Center, ex-docent multimediale informatiesystemen in HBO en WO
drs. G. Groenenboom, manager afdeling Information Services Universiteit Nijenrode, lid Visitatiecommissie Informatica HBO 1993-1994
prof.dr. K. van Hee, directeur Bakkenist Management Consultants en hoogleraar TU Eindhoven, voorzitter Verkenningscommissie Informatica 1996
drs.ir. J. den Hollander, organisatieadviseur Van de Bunt adviseurs voor organisatie en beleid, lid Visitatiecommissie Informatica HBO 1993-1994
prof.dr. A. Ollongren , meritus hoogleraar RU Leiden, voorzitter Visitatiecommissie Informatica WO 1995-1996
H. Oudshoorn, Shell Internationale Petroleum Mij., betrokken bij hoger informatica-onderwijs - onder meer bij de verlenging van de ir-studieduur naar 5 jaar
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Forum: IP-HOB (2) Nieuwe opleidingswegen naar het informatica-beroep

Auteur(s): 
drs. A. Renique, secretaris Onderwijszaken VNO-NCW
drs. J. Baeten, hoofd opleiding BI2000 Hogeschool West-Brabant
ir. H. Botman, adviesbureau Larch Interactions, deeltijd docent School voor Communicatiesystemen
Patty Broer, manager Training Center Siemens Nixdorf, lid FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding
I. Geurts, marktbedrijfstakadviseur I namens de afdeling Scholing, RBA Rijnmond
prof.dr. J. van Leeuwen, hoogleraar Universiteit Utrecht, lid Verkenningscommissie Informatica 1996, lid commissie 5e jaar beta-opleidingen
drs. A. van der Niet, directeur EXIN
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Forum: IP-HOB (1) Informatica-beroepsprofielen en -opleidingsprofielen nu en over 5 jaar

Auteur(s): 
prof.dr.ir. J. van Katwijk, hoogleraar en decaan faculteit TWI TU Delft, voorzitter VSNU-Informaticakamer
S. Chang, manager research & development ASZ automatisering sociale zekerheid bv
ir. J. van der Eist, hoofd afdeling Personeelsontwikkeling Océ Nederland BV
drs. E. de Groot, directeur Getronics Nederland BV, voorzitter FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding
drs. H. van Leeuwen, Hogeschool Enschede, projectleider HBO-I-project opleidingsprofielen
ing. Th. Veltman RI MC, adviesbureau BIZZO, voorzitter taakgroep INFOCUS-2000 NGINRI
prof.dr.ir. J. Vytopil, Origin/Advies en hoogleraar KU Nijmegen, lid Verkenningscommissie Informatica 1996
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag