VO

Implementatie in het (voortgezet) onderwijs van tools voor docenten

Auteur(s): 
T. Lampe, afdeling BVO, Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling, Arnhem
H. Feenstra, afdeling BVO, Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling, Arnhem
Samenvatting: 

Voor een succesvolle implementatie van docententools in het onderwijs is het bieden van externe ondersteuning belangrijk. De volgende vijf vormen van externe ondersteuning worden beschreven: (1) demonstraties en cursussen, (2) transferpunt, (3) registratiesysteem, (4) gebruikersbulletin en (5) onderhoud van het systeem.

Een integrerende benadering van de informatica in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs

Auteur(s): 
R. Boute, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen
Samenvatting: 

Onderwijs in de informatica heeft voordeel bij een betere samenhang met de andere exacte vakken. In het VWO is dit mogelijk door integratie in de vakken wiskunde (wiskundige functies en functionele programma's) en natuurkunde; in het WO door voor de informatica de systeemtheorie als uitgangspunt te nemen, en omwille van de methodiek zowel aan natuurkunde als aan wiskunde een belangrijke plaats toe te kennen.

Fictie of werkelijkheid - Informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
G.A. Vonk, Rijskuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

Sommige artikelen van deze bundel voeren argumenten aan pro en contra informatica als apart leervak in het voortgezet onderwijs. De onderstaande tekst belicht de discussie vanuit een hoek van de vakinhoud: representaties van de werkelijkheid.

Proefstation West-Nederland: integratie van computers in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
J.J. Beishuizen, Vakgroep Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden
Samenvatting: 

Proefstation West-Nederland (PWN) is een onderzoeksproject waarin docenten van een school voor algemeen voortgezet onderwijs en onderzoekers gezamenlijk werken aan computertoepassingen in onderwijs en schoolmanagement. De computer wordt in twaalf secties vooral ingezet als oefenhulpmiddel, als instrument voor de leerlingen (rekenen, tekenen, tekstverwerking) en als simulator. Leerlingen werken meer probleemgericht, zelfstandiger, gemotiveerder en aandachtiger.

Educatieve innovatie technologieën (EDIT) en de verbetering van het onderwijs

Auteur(s): 
G. de Zeeuw, Centrum voor Innovatie en Cooperatieve Technologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Aan de behoefte aan competentieverhoging bij het omgaan met nieuwe technologieën wordt gewoonlijk tegemoet gekomen via vakmatig onderwijs. Deze benadering is niet altijd de meest efficiënte. In deze bijdrage wordt gewezen op een alternatief.

We maken het zelf. Ervaringen met nascholing in de 'Didactiek van de Informatiekunde'

Auteur(s): 
W. Weijdema, Afd. Informatica, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
L. Schoen, Afd. Informatica, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

In cursussen didactiek van de informatiekunde verwachten de cursisten kant en klare oplossingen voor praktische problemen. Door ze onder meer zelf lesmateriaal te laten ontwerpen worden de doelstellingen van informatiekunde concreet gemaakt en kunnen verschillende werkvormen worden besproken. De cursisten kunnen dan veel van hun praktische problemen zelf oplossen.

Meer variatie in het wiskundeonderwijs!

Auteur(s): 
M. Witte, Onderzoeksprogramma OOC, Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

In het wiskundeonderwijs wordt het oplossen van problemen steeds meer centraal gesteld. Vanuit de vraag waarom meisjes het wiskundeonderwijs zo vaak de rug toekeren wordt de gehanteerde methode van probleemoplossen geanalyseerd. Vrouwen blijken vaak andere methoden te gebruiken. Daarom wordt er in dit artikel gepleit voor het ontwikkelen van (computer) onderwijsomgevingen waarin meer vrijheid en keuzes in probleemoplosstrategieën mogelijk zijn.

Verschillen in leerstijlen tussen mannen en vrouwen

Auteur(s): 
M. Rikhof-van Eijck, CIBB, 's Hertogenbosch
Samenvatting: 

Meisjes en vrouwen profiteren minder dan mannen van de kansen en mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. De oorzaken hiervoor liggen tenminste voor een deel in de manier waarop meisjes/vrouwen in het onderwijs met deze nieuwe technologieën in aanraking komen. Dit artikel geeft een kort overzicht van de leerstijlenstudie, die in het kader van het project "Meisjes, informatica en didactiek" door het CIBB verricht is. Ook worden een aantal kenmerken samengevat, die bij een "vrouwelijke" manier van leren horen.

Tekst-Based-Management-Systemen: 'ze komen eraan!'

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
R. Smedinga, Smedinga, Archief-, Bibliotheek- en Documentatiebeheer, Vorden
Samenvatting: 

Binnen het onderwijs bestaan problemen met het beheersen van de verschillende soorten informatiemateriaal. Tekst Based Management Systemen bieden hiervoor nieuwe mogelijkheden. De kwaliteit van een toepassing wordt in sterke mate bepaald door de mate waarin erover is nagedacht.

Digitale techniek met relais

Auteur(s): 
W. van Prooijen, De Vrije School, Den Haag
Samenvatting: 

Op de Vrije Scholen wordt bij het vak Computertechniek het werken met "black boxes" pas toegepast, nadat de leerlingen eerst de werking van het inwendige hebben doorgrond. In dit artikel wordt dat duidelijk gemaakt met de uitleg van enige beginselen van de digitale techniek.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO