VO

De eindtermen informatiekunde voor de basisvorming

Auteur(s): 
Tj. Plomp, Universiteit Twente, Enschede
IJ.H. van Weering, Instituut voor leerplanontwikkeling (SLO), Enschede
Samenvatting: 

De verwachting is dat spoedig de basisvorming wordt ingevoerd. Informatiekunde zal dan voor het eerst op de lessentabel staan. In dit artikel wordt beschreven hoe dit nieuwe leergebied een plaats kan krijgen in de basisvorming, deels als apart vak, deels geïntegreerd met andere vakken.

Teletrippen in Europa - Voorzieningen voor educatieve tele-conversaties

Auteur(s): 
A.J.C. Nienhuis, Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie, Stichting Centrum Onderwijsonderzoek, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
H.W. Sligte, Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie, Stichting Centrum Onderwijsonderzoek, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Nederlandse scholen die deelnemen in het Europees Scholen Project maken gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld tekstverwerkings- en telecommunicatiepakket. Een aantal ontwerpprincipes hiervan wordt geschetst. Het pakket wordt in vogelvlucht behandeld. Tot slot zijn enige bespiegelingen aan de toekomst van elektronische post gewijd.

ROBOTICA: Integratie van Informatiekunde in Techniek

Auteur(s): 
P.A. Jansen, Instituut voor leerplanontwikkeling (SLO), Enschede
Samenvatting: 

Het vakgebied informatiekunde zal zich in het voortgezet onderwijs voor een groot deel afspelen in andere vakken. Het project 'Informatiekunde in Techniek' beoogt de ontwikkeling van lesmateriaal op het terrein van meten, regelen en sturen dat gebruikt zal worden in het vak techniek. In dit artikel wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de lessenreeks en van de ervaringen die ermee zijn opgedaan in de experimenteerscholen.

Didactiek van het onderwijs in gegevensbanken in het Informatica Middenbouw Project

Auteur(s): 
P. Bergervoet, Vakgroep OW&OC, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

In het Informatica Middenbouw Project is lesmateriaal ontwikkeld voor een vak informatica in de vierde klas van het VO. Gegevensbanken zijn daarin het belangrijkste onderwerp. Er is getracht een didactiek te ontwikkelen waarin een weg geboden wordt van eenvoudige kaartenbakken naar informatiesystemen. Probleem oplossen staat daarbij centraal.

Computerjournaal: feiten en verwachtingen

Auteur(s): 
H.A. Zeelenberg-Meuleman, Instituut voor leerplanontwikkeling SLO, Enschede
Samenvatting: 

Computerjournaal is een multimediaal pakket, bestaande uit maandelijkse schooltelevisieuitzendingen, bijbehorend schriftelijk lesmateriaal en een coursewarepakket. De globale doelstelling is integratie van informatietechnologie in de vakken van het voortgezet onderwijs eerste fase. In het artikel wordt uiteengezet aan de hand van de beschrijving van het eerste jaar Computerjournaal, wat de bedoelingen zijn van het pakket, hoe er aan gewerkt is en wat de verdere ontwikkelingen zijn.

De invloed van instructiestrategieën en persoonlijkheidskenmerken op het leren probleemoplossen met SQL

Auteur(s): 
E.M.A.G. van Dijk, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Vergeleken worden de effecten van twee probleemoplosmethoden (top-down en bottom-up) op de resultaten van leerlingen bij het bevragen van databases met SQL. Gerapporteerd wordt ook over de interactie tussen deze probleemoplosmethoden en een aantal persoonlijkheidskenmerken.

Naar een longitudinaal informatiekunde/informatica curriculum voor het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
A.P. Hartsuijker, Instituut voor leerplanontwikkeling (SLO), Enschede
Samenvatting: 

Tien jaren adviezen, beleid en ontwikkelingswerk hebben een grote hoeveelheid materialen informatiekunde en informatica binnen het voortgezet onderwijs opgeleverd.Een probleem bij voortgaande ontwikkeling van materialen en het opstellen van een longitudinaal curriculum is de onduidelijkheid met betrekking tot de invoering van informatiekunde en informatica.

Space hé! Hinderpalen bij klankcomputers

Auteur(s): 
J.B. de Jong, Onderzoeksprogramma "Ondersteuning, Overleving en Cultuur", Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Om profijt te trekken van het ondersteunende vermogen van een computer is het in de eerste plaats noodzakelijk dat leerlingen zich hier toegang toe kunnen verschaffen. De manier waarop leerlingen omgaan met een computer is onder meer afhankelijk van het beeld of model dat zij van deze voorziening hebben. Binnen het muziekonderwijs is onderzocht of leerlingen modellen kunnen ontwikkelen die hen in staat stellen zich 'muzikaal' te gedragen. Gebleken is dat een aantal belemmeringen deze ontwikkeling in de weg stond.

De wortels van de infoboom

Auteur(s): 
M. Bollen, Vrouwen en informatica, Utrecht
C. Crutzen, Vrouwen en informatica, Utrecht
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Afsluitingstoetsen voor informatiekunde in de basisvorming

Auteur(s): 
T. Schouten, Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling, Arnhem
Samenvatting: 

In het kader van de Basisvorming zullen afsluitingstoetsen moeten worden ontwikkeld voor het vak informatiekunde. Daarbij doet zich een aantal problemen voor, onder andere door de globale formulering van de kerndoelen en de relatieve nieuwheid van het vakgebied. Daarnaast moeten oplossingen worden gezocht voor het toetsen van praktische vaardigheden in het omgaan met toepassingen van informatietechnologie.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO