VO

Het Experiment Informatica Middenbouw

Auteur(s): 
J. Timmer, Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

In het informatica middenbouwproject worden werkwijzen en leermaterialen ontwikkeld voor onderwijs in de informatica in de vierde klassen HAVO en VWO. In deze voordracht wordt globaal de context en de inhoud van het project geschetst.

Informatiekunde in het voortgezet onderwijs: resultaten van een survey

Auteur(s): 
A.C.A. ten Brummelhuis, OCTO, Universiteit Twente, Enschede
W.J. Pelgrum, OCTO, Universiteit Twente, Enschede
Tj. Plomp, OCTO, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Een van de doelstellingen uit het Informatica Stimuleringsplan (INSP) is leerlingen vertrouwd maken met informatietechnologie. Om dit te bereiken is bij de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in een van de eerste drie leerjaren het niet officiële vak informatiekunde ingevoerd. Op basis van een in 1989 uitgevoerde survey wordt in deze bijdrage de stand van zaken rond de invoering van informatiekunde als vak in de eerste fase van het voortgezet onderwijs beschreven.

Dynamische simulaties

Auteur(s): 
P.J. van Blokland, Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Statistiek op relationele bestanden

Auteur(s): 
S.L. Kemme, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Een afgerond maatschappijleerproject, maatschappijleer en informatica

Auteur(s): 
J.M. van Boeijen, Instituut voor leerplanontwikkeling SLO, Enschede
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Leittextverwerken: met de Leittextmethode leren tekstverwerken

Auteur(s): 
C.C.J. Teurlings, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
Samenvatting: 

De Leittextmethode voor het leren tekstverwerken poogt cursisten te stimuleren actief met het tekstverwerkingspakket te leren werken. Op die manier wordt geprobeerd de zelfstandigheid van cursisten in het uitvoeren van opdrachten en in het oplossen van problemen te vergroten.

Scenario's voor de nascholing op het gebied van informatisering

Auteur(s): 
P.C. van der Sijde, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
J.A. Thijsen, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
Tj. Plomp, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
B.A. Collis, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van scenario's voor nascholing op het gebied van informatisering. Deze scenario's zijn tijdens de NIOC-conferentie andermaal gevalideerd en in eerste aanleg uitgewerkt naar de implicaties voor het management en nascholingsinstellingen.

De scholing van docenten voor het nieuwe keuze-examenvak informatica van havo/vwo en de invoering van het vak

Auteur(s): 
dr. E.M.A.G. (Betsy) van Dijk, Universitair Docent Mens-Machine-Interactie, Faculteit Informatica, Universiteit Twente / Lid Dagelijks Bestuur van CODI / voorzitter ontwikkelgroep vakdidactiek en onderwijspraktijkopdracht CODI / docent vakdidactiek
Bert Zwaneveld
Trefwoorden: 
omscholing docenten, vakdidactiek informatica, voortgezet onderwijs, keuzevak informatica, nascholing, scholing, onderwijspraktijkopdracht, docenten netwerken, lerarenopleiding
Samenvatting: 

In 1998 en 1999 zijn in totaal 285 docenten begonnen met de omscholing voor docenten die het keuze-examenvak informatica in het voortgezet onderwijs gaan verzorgen. De omscholing wordt in opdracht van OCenW verzorgd door CODI.
Deze bijdrage gaat over het doel en de inhoud van deze omscholing, met speciale aandacht voor de onderdelen vakdidactiek en onderwijspraktijkopdracht in relatie tot de invoering van het vak op school. Ook worden wat vragen gesteld over de continuïteit van de opleiding en begeleiding van docenten voor dit nieuwe vak.

CODI

Auteur(s): 
Dr. G. (Bert) Zwaneveld, Universitair Hoofddocent, Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit Nederland / Voorzitter Dagelijks Bestuur CODl
Betsy van Dijk
Trefwoorden: 
keuzevak Informatica, voortgezet onderwijs, omscholing docenten, scholing
Samenvatting: 

Per augustus 1998 is Informatica een keuzevak in de tweede fase van havo/vwo. Tegelijkertijd startte de scholing van docenten voor dit vak. Hoewel de inhoud van het vak (voorlopig) is vastgelegd in het examenprogramma roept de invoering van dit vak nogal wat vragen op zoals: hoe zou de inhoud eruit moeten zien, wat zijn de eisen, wat is het niveau, is het voornamelijk een alfa-, beta-, of gammavak, zou informatica een verplicht vak moeten worden? Over deze en aanverwante vragen gaat dit forum waarbij alle actoren, althans zoveel als mogelijk is, acte de présence zullen geven.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO