VO

De nieuwe voorstellen voor informatica-onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo

Auteur(s): 
drs. A.P. Hartsuijker, leerplanontwikkelaar, Instituut voor leerplanontwikkeling (SLO)
Samenvatting: 

Het doel van deze presentatie is de deelnemers te betrekken bij de ontwikkelingen voor informatica-onderwijs in de nieuwe bovenbouw van havo en vwo. Over de plaats en de inhoud van het informatica-onderwijs in de nieuwe bovenbouw van havo en vwo heerst nog wel enige onduidelijkheid, maar in deze presentatie worden de deelnemers geïnformeerd over:
- de aansluiting van informatica-onderwijs aan informatiekunde in de basisvorming;
- de afstemming van informatica-onderwijs op het hoger onderwijs;

Vernieuwingen in het schoolvak Informatica

Auteur(s): 
Erik Barendsen, Radboud Universiteit Nijmegen
Pieter van der Hoeven, TU Delft
Samenvatting: 

Het Vakdossier Informatica 2007, uitgebracht door SLO in opdracht van het ministerie van OCW, bevat talrijke aanbevelingen voor vernieuwing van het schoolvak. Het ministerie kon zich vinden in de conclusies, maar ziet geen aanleiding om zelf initiatieven voor vernieuwing te nemen, zoals het instellen van een vernieuwingscommissie. Het ministerie biedt in plaats daarvan ruimte aan de betrokkenen om zelf vernieuwingsinitiatieven te nemen. Het ministerie zal die initiatieven ondersteunen door het examenprogramma flexibel te hanteren en waar nodig vrijstellingen te verlenen.

Virtual Organizations

Auteur(s): 
Peter-Jan Hagendoorn, Hanzehogeschool Groningen
Jelle de Boer, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Om enerzijds concurrentievoordeel te behalen en anderzijds innovativiteit te realiseren, zijn bepaalde conjunctuurgevoelige bedrijven zich anders gaan organiseren. Met name langlopende contracten met toeleveranciers zijn stopgezet en men heeft kleine bedrijfjes uitgedaagd om, door middel van onderlinge samenwerking, concurrerende aanbiedingen te doen betreffende de productie van halffabrikaten en deelproducten. De, van oorsprong, kleine bedrijfjes organiseren zich onder een gemeenschappelijke noemer en treden ook als zodanig naar buiten (PR, promotie, communicatie, website, etc).

Leren programmeren

Auteur(s): 
Marja Flipse, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

Programmeeronderwijs onder beginnende studenten VO, HO en WO levert over het algemeen slechte resultaten op. Docenten worstelen met de wijze waarop zij bij studenten misconcepties kunnen ontdekken en deze tijdig kunnen helpen ombuigen naar juiste conceptualisering. Resultaten uit onderzoek geven geen eenduidige mening over een ‘juiste’ manier van onderwijzen maar geven wel richting aan waar aandachtspunten voor docenten vooral moeten liggen.

Informatica in het VO

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Er leven veel opvattingen over het vak informatica in het VO. Auteur heeft onderzoek gedaan naar die verschillende inzichten bij respondenten uit VO, HBO, WO, lerarenopleiding en auteursteams. Deelnemers is gevraagd zevenendertig stellingen over het vak informatica, de plaats van het vak en de rol van de docent op een specifieke wijze te sorteren volgens de regels van de Q-methodologie. Negenenvijftig aangeschrevenen hebben de Q-sort ingevuld.

Software engineering

Auteur(s): 
Tom Verhoeff, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

Er zijn wat meer uren beschikbaar voor het vak informatica in het voortgezet onderwijs. Daardoor komt er ook wat ruimte om tijd te besteden aan programmeren, een hoofddiscipline binnen de informatica. Maar er is niet de ruimte om dit ver uit te bouwen. Software engineering vergt wat programmeerkennis maar houdt zich ook met andere aspecten bezig, waaronder requirements engineering, architectuur ontwerpen, controleren, documenteren en projectbeheer.

Het web? Dat maak je zelf!

Auteur(s): 
Doutzen Abma, Universiteit van Amsterdam
Maarten Marx, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Vanuit de ITS Academy (http://informatica.itsacademy.nl) zijn Alban Ponse en Maarten Marx benaderd om samen met de informatica docenten van vier Hilversumse VWO scholen twee informatica modules te maken. Gevraagd was om in deze modules stof te behandelen die niet in de reguliere onderwijsboeken staat, en die dicht bij de academische praktijk ligt. Gekozen werd voor modules van 4 weken, bestaande uit 4 lessen met ieder zo'n 4 uur werk.

Game Development Kit voor studenten en docenten zonder programmeerervaring

Auteur(s): 
Linda Burgers, Hogeschool INHolland
Samenvatting: 

Workshop voor een rijke multimediale omgeving voor theoretische vakken met veel hands-on voor de deelnemers. De deelnemers kunnen aan het eind van de workshop de eigen game mee naar huis nemen. In de workshop wordt de deelnemers duidelijk gemaakt hoe de synergie tussen gaming en theorieonderwijs gevonden kan worden.

Didactiek

Auteur(s): 
Mara Saeli, Technische Universiteit Eindhoven
Huub de Beer, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

Pedagogical Content Knowledge (PCK, vakdidactiek) is de samensmelting van pedagogische kennis en vakinhoudelijke kennis, onder invloed van eigen overtuigingen en ervaringen.
In de workshop werken docenten in groepen van 3 of 4 (groepsdiscussies). De docenten worden gevraagd om enkele ‘big ideas’ van Programmeren te geven en ze worden gevraagd om hun gezichtspunten en antwoorden ten aanzien van de volgende vragen (in relatie met iedere ‘big idea’):
-Wat zijn de ‘BIG IDEAS’ van Programmeren?
-Wat leerlingen over dat ‘big idea’ moeten leren?

Robotica

Auteur(s): 
Johan Korten, Pieter Zandt scholengemeenschap
Samenvatting: 

Binnen met name het voortgezet onderwijs, komt steeds meer belangstelling voor Robotica. Daarbij vragen zaken als de betekenis van Robotica voor Informatica, positieve effecten van Informatica op toestroom van jongens én meisjes, de borging van robot wedstrijden in het onderwijs en een pleidooi voor een doorlopende leerlijn Robotica vanuit het basisonderwijs tot en met de Hogeschool of Universiteit onze aandacht. Een en ander is inmiddels duidelijk aan het worden, andere aspecten bevinden zich nog in aftastende fase en verdienen verder onderzoek.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO