VO

Leren over en met ICT

Auteur(s): 
Trude Maas-de Brouwer, onafhankelijk toezichthouder en bestuurder, www.Trude.nl
Samenvatting: 

In het regulier onderwijs is Informatica een relatief jong vak. Dat heeft naast een paar nadelen vooral heel veel voordelen. Weinig “canon” en weinig heimwee naar de goede oude tijd. Dat schept mogelijkheden. En verplichtingen.

Samenwerken aan informatica

Auteur(s): 
Marco Meurink
Michel van Ast, Hogeschool Utrecht, michel.vanast@hu.nl
Samenvatting: 

Informatica in de 2e fase havo/vwo is een vak in beweging. In een project onderzoeken 11 VO-scholen, de Hogeschool Utrecht, de Radbouduniversiteit en het Ontwikkelcentrum of het mogelijk is om een on-line community te bouwen met een dekkend en flexibel lesmateriaalaanbod. Als basis gebruiken we daarbij een herziene versie van de methode Turing.
In deze workshop lichten we onze plannen toe en discussiëren we met u over de mogelijkheden.

Verbreding en verdieping: Cryptografie

Auteur(s): 
Gerard Heijmeriks
Samenvatting: 

Cryptografie, het versleutelen van gegevens, werd reeds door de eeuwen heen gebruikt, voornamelijk door een select gezelschap (militairen, criminelen). Tegenwoordig is cryptografie een geïntegreerd en essentieel onderdeel in bestaande computersystemen. Versleuteling van informatie vindt bijvoorbeeld plaats bij betalingen via internet (telebankieren), bij het stemmen via internet, verzenden van emailberichten (Pretty Good Privacy), bij gesprekken met een GSM en opslag van gegevens op een cd.

Verdieping en verbreding: Kunstmatige Intelligentie

Auteur(s): 
Jordi Bieger, derdejaars student Kunstmatige Intelligentie: Cognitiewetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Bij de uitbreiding van het middelbare schoolvak Informatica in 2007 is er behoefte aan extra lesmodules over bijvoorbeeld Kunstmatige Intelligentie.
In deze bijdrage wordt de relevantie van dit vakgebied voor de informatica besproken en wordt het idee geopperd om geen extra module Kunstmatige Intelligentie aan te bieden, maar om het vakgebied door het hele vak Informatica te verweven. Op deze manier wordt een synergie bereikt die met een aparte module niet mogelijk zou zijn geweest.

ICT-onderwijs als opdracht

Auteur(s): 
Carla van den Brandt, BDFadvies
Samenvatting: 

Zo'n veertig scholen hebben samen een nieuwe vmbo-bovenbouwopleiding ontwikkeld, de vmbo ict-route. Acht van die scholen hebben volgens hetzelfde concept een nieuwe onderbouw ontworpen. In het kader van een Kennisnet-regeling maken de scholen in samenwerking met Het Ontwikkelcentrum hun ontwikkelde materiaal, projecten en cursussen, digitaal toegankelijk en vindbaar. Het didactische concept streeft echt flexibel onderwijs na. Het gehele programma is modulair van opzet. Er kunnen keuzes gemaakt worden uit projecten en cursussen. Opdrachten zijn vervangbaar door andere.

Verdieping en verbreding: Programmeren in Java met Blue J

Auteur(s): 
Wim de Lange, SG Tabor, locatie Oscar Romero, Hoorn
Samenvatting: 

Tijdens mijn lessen Informatica komt het onderdeel Programmeren aan bod met gebruik van Java. Eerst leren de leerlingen de basisvaardigheden met het programma JCreator. Klassen en objecten komen hierbij wel aan bod, maar nog wat theoretisch. Vorig jaar kwam GertJan Laan met de module OO-programmeren in BlueJ. In dit programma komt het objectgeoriënteerde principe van Java beter tot zijn recht.
Mijn bijdrage gaat over mijn eerste ervaringen met BlueJ in klas 6VWO.

Verdieping en verbreding: UML in het vo

Auteur(s): 
Albert Stoop
Samenvatting: 

Een grote groep docenten zegt niet aan UML in het vo te beginnen vanwege de complexiteit ervan; een kleine groep probeert UML toch te gebruiken.
In de presentatie zal uitgelegd worden dat niet alles van UML gebruikt hoeft te worden in de klas, maar dat een deel van de “taal” zeker aandacht mag krijgen, met name bij de ontwikkeling van interfaces. Daar biedt geen enkele onderwijsmethode van dit moment hulpmiddelen voor.

Verdieping en verbreding: Programmeren in Python

Auteur(s): 
Pieter van der Hoeven
Samenvatting: 

Bij het leren programmeren wordt in het vo meestal gebruik gemaakt van Pascal (Delphi), Java of PHP. Maar ook Python is een hele goede eerste programmeertaal. Deze bijdrage gaat in op een aantal voordelen van het leren programmeren in Python, bijvoorbeeld:
. inspringen bepaalt structuur;
. kleine maar complete verzameling instructies en datatypen;
. meegeleverde IDE 'kent' Python-taal;
. procedureel en objectgeörienteerd programmeren mogelijk, maar niet verplicht.
. veel goede en kosteloze boeken over Python.

De eerstegraads lerarenopleiding informatica

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Universiteit Twente
Jacob Perrenet, Technische Universiteit Eindhoven
Bert Zwaneveld, Open Universiteit
Samenvatting: 

Nico van Diepen doet in de eerste voordracht uit de doeken hoe de opleiding tot leraar informatica is vormgegeven binnen de TULO, de lerarenopleidingen van de drie technische universiteiten. Aan de orde komen inhoud, instroom en onderwijsbevoegdheid.
In een tweede voordracht zal Jacob Perrenet bespreken welke stappen genomen zijn en nog moeten worden genomen om het bijbehorende vakdidactische onderzoek van de grond te tillen.
Daarna zal een discussie plaats vinden onder leiding van Bert Zwaneveld.

Presence and the design of trust

Auteur(s): 
Caroline Nevejan, Hogeschool van Amsterdam / Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Caroline Nevejan neemt de vorm van ICT-onderwijs onder haar hoede. Zij was een van de oprichters van de Waag Society. Ook was Caroline directeur van de afdeling onderwijsresearch en ontwikkeling van de HvA. In 2000 organiseerde zij het teacherslab, een evenement voor alle docenten om hun kennis over ICT en onderwijs te versterken. Zij werkt nu in de communicatie-wetenschap aan haar proefschrift Presence in Learning Environment, met prof. Cees Hamelink. Zij heeft de primaire focus op 'de mens achter de computer'.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO