VO

Een nieuwe visie op de rol van ICT en e-learning in het onderwijs

Auteur(s): 
Harm Weistra, senior manager KPMG Consulting
Samenvatting: 

Harm Weistra gaat in op de rol van e-learning. Centraal staat de vraag of e-learning op een dood spoor zit. Kunnen de belangrijkste beloften worden waargemaakt:
1. personalisatie, afgestemd op persoonlijke leerbehoefte/leerstijl
2. flexibiliteit: leren wanneer en waar je wilt
3. lage prijs: goedkoper dan traditioneel opleiden
Harm Weistra signaleert trends en wijst nieuwe wegen om e-learning succesvol te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij.

De geintegreerde leer- en werkomgeving

Auteur(s): 
dr. Caroline Nevejan, directeur Onderwijsresearch en Ontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Door het ontstaan van de virtuele ruimte zijn onze handelings- en communicatieperspectieven veranderd. Het verlangen naar ware kennis en inzicht vraagt om nieuwe vormen van leren en communiceren.

De vraag van de maatschappij en het bedrijfsleven naar competenties op het gebied van ICT

Auteur(s): 
dr. Tom Rodrigues. lid Raad van Bestuur Ordina
Samenvatting: 

Bij het nadenken over de vraag van de maatschappij en het bedrijfsleven naar competenties op het gebied van ICT, ziet Tom Rodrigues dat er nog veel moet verbeteren in het ICT-onderwijs. Wat er gebeurt komt te laat en is niet passend. Er is in het onderwijs absoluut onvoldoende besef en aandacht voor de alles veranderende impact van ICT op machtsrelaties, rol van plaats, ruimte en tijd.
De aandacht voor techniek van informatica moet worden omgezet naar aandacht voor de gevolgen van ICT en de noodzaak andere competenties te bevorderen.

Girls and ICT in education

Auteur(s): 
Bert Zwaneveld
Samenvatting: 

Dit paper is een beknopte versie van de module die de cursus Informatievaardigheden van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit Nederland afsluit. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten: wat kunnen zij doen, gegeven het belang van informatievaardigheden voor leerlingen, om hun onderwijs op dit domein te versterken? De nadruk in deze module ligt echter op het aspect ‘meisjes en ICT in het onderwijs’. De achtergrond hiervan is dat te weinig meisjes voor een ICT-gerelateerde opleiding kiezen. Er zijn voldoende redenen om dit verschijnsel te doorbreken.

Eerstegraads lerarenopleiding informatica

Auteur(s): 
Bert Zwaneveld, Open Universiteit Nederland
Betsy van Dijk, Universiteit Twente
Samenvatting: 

CODI, bedoeld om met de invoering van informatica als keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo voor bevoegde eerstegraads docenten te zorgen, is aan het eind van zijn looptijd. Het is nu dus het moment om tot een reguliere eerstegraads lerarenopleiding informatica komen.

Betekenisvol leren van informatievaardigheden: enkele ontwerprichtlijnen voor instructie

Auteur(s): 
Iwan Wopereis, OTEC/OUNL
Maarten van Veen, OUNL/RdMC
Trefwoorden: 
Informatievaardigheden, voortgezet onderwijs, instructie, docenten, professionalisering
Samenvatting: 

Leerlingen krijgen meer en meer te maken met activerende didactische werkvormen waarbij zelfstandig of in kleine groepen aan opdrachten wordt gewerkt. Dit vraagt het vermogen om een informatiebehoefte te onderkennen, in vragen te vertalen, informatie op te sporen, te beoordelen, te verwerken en er over te kunnen communiceren: Informatievaardigheden. De Onderwijsraad constateert in het rapport WWW.WEB-LEREN.NL (2003) dat de instructie die gericht is op de verwerving van deze vaardigheden in het huidige onderwijs vaak tekort schiet.

Een opstap naar abstract denken

Auteur(s): 
Elise Boltjes, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Samenvatting: 

Er zijn weinig meisjes die exacte vakken kiezen. Dat ligt volgens mij niet aan de meisjes, maar aan de gangbare manier van leren en lesgeven. Dit onderzoek herformuleert een informatieanalysemethode tot een leer- en lesmethode die goed aansluit bij de manier waarop meisjes leren. De methode gaat uit van voorbeelden, vandaar dat zij voorbeeldgestuurd onderwijs is genoemd.

Een module over modelchecking voor het vwo

Auteur(s): 
Frits Vaandrager, Radboud Universiteit Nijmegen
David N. Jansen, Radboud Universiteit Nijmegen
Els Koopmans, Olympus College Arnhem
Samenvatting: 

We beschrijven achtergrond, leerdoelen en opzet van een lesmodule over modelchecking voor klas 5-vwo, die dit jaar voor de derde keer verzorgd wordt in een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en het Olympus College te Arnhem. Tevens doen we verslag van onze ervaringen bij het geven van deze module.

UvA Webklas Informatica: Wat is een Programma?

Auteur(s): 
Alban Ponse, Universiteit van Amsterdam, alban@science.uva.nl
Stephan Schroevers, Universiteit van Amsterdam, sschroev@science.uva.nl
Trefwoorden: 
Webklas, Internetcursus, Imperatief Programmeren
Samenvatting: 

De Webklas Informatica ‘Wat is een programma?’ is een korte cursus voor scholieren uit 5 en 6-vwo met een Wiskunde B-profiel. Deze webklas wordt sinds 2004 online aangeboden. De deelnemer leert een eenvoudige, imperatieve programmeertaal (programmeerervaring is niet nodig). Het inleveren van opgaven en de bespreking van resultaten en problemen gaat per e-mail. Bij sommige opgaven wordt een toolkit gebruikt, andere zijn theoretisch. De studielast is 10 uur en na succesvolle afronding volgt een certificaat.

Taal- en spraaktechnologie

Auteur(s): 
Marijke Loots, St. Bonifatiuscollege Utrecht
Trefwoorden: 
taaltechnologie, voortgezet onderwijs, spraak, taal
Samenvatting: 

In samenwerking met Studio Taalwetenschap, en ingebed in een projectgroep Taal - en Spraaktechnologie heeft het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (de SLO) een module Spraaksynthese ontwikkeld en op het web beschikbaar gesteld. In de presentatie zijn de belangrijkste onderdelen van de module getoond. De uitwerking van enkele opdrachten is gedemonstreerd met behulp van de in de module genoemde syntheseprogramma’s. Ten slotte zijn enkele mogelijke aanvullingen genoemd op de stof van de module.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO