VO

De organisatie en de uitvoering van het leerlingenpracticum bij de lessen Fysische Informatica

Auteur(s): 
C. de Beurs, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
C.H.T. Mulder, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
A.L. Ellermeijer, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Fysische Informatica (FI) is een nieuw leerstofonderdeel in het examenprogramma Natuurkunde voor HAVO en VWO. Op de afdeling Didactiek Natuurkunde in Amsterdam is voorbeeldlesmateriaal ontwikkeld voor lessenseries over FI:
1. 'Technische Automatisering (TA)' voor 4 HAVO en 4 WVO, dat de opbouwen de werking van technische gegevensverwerkende systemen behandelt (ongeveer 15 lessen).
2. 'Computertoepassingen in de Natuurkunde (CTN)', voor 5/6 WVO, dat gaat over computertoepassingen bij natuurwetenschappelijk onderzoek (ongeveer 10 lessen).

Informatica aspecten geïntegreerd in de bovenbouw van HAVO VWO bij het vak natuurkunde

Auteur(s): 
C. de Beurs, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
A.L. Ellermeijer, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
C.H.T. Mulder, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Het beleid van de overheid voor HAVO en VWO is er op gericht aspecten van informatica te integreren in diverse vakken van de bovenbouw, onder andere natuurkunde. Dit heeft ertoe geleid, dat in de vernieuwde examenprogramma's natuurkunde het leerstofgebied fysische informatica is opgenomen. Aan de Universiteit van Amsterdam is na een doelstellingen onderzoek lesmateriaal ontwikkeld.

NEDERCOM spelling en NEDERCOM lezen - Computerondersteunde en -beheerde spellings- en leesvaardigheids-training voor HAVO/VWO en MBO/HBO

Auteur(s): 
H. Bakker, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
Samenvatting: 

- de deelnemers maken kennis met de opzet, de werkwijze en de gebruiksmogelijkheden van beide programma's
- de programma's zijn bedoeld voor het vergroten van de effectiviteit van de training in taalvaardigheden
- gestreefd is naar flexibilisering en individualisering van de leerweg van de student.

Een visie op Informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
G.P. Bakema, Educatieve Faculteit van Hogeschool Gelderland, Nijmegen
Samenvatting: 

Door PRINT/VO is voorgesteld een jaaruur informatica in te voeren in de vierde klas HAVO en VWO. Met dit jaaruur informatica wordt beoogd leerlingen een algemeen vormende inleiding te geven in informatica en informatieverwerking. Ook is het bedoeld als voorbereiding op de in een aantal examenvakken te integreren 'elementen van informatica'.

Invoering informatietechnologie in het voortgezet onderwijs, 2 proefprojecten

Auteur(s): 
J.C.A. van Asten, Hogeschool Holland, Diemen / Ignatiuscollege, Purmerend
H. van Driel, Hogeschool Holland, Diemen
Samenvatting: 

De invoering van informatietechnologie in het voortgezet onderwijs is niet volgens verwachting verlopen. Slechts weinig docenten hebben een goede nascholing gevolgd en nog minder docenten hebben kans gezien het geleerde op school in praktijk te brengen. Om informatica straks binnen de basisvorming enige kans van slagen te geven is het beslist noodzakelijk dat de computer een meer geaccepteerd apparaat in de school wordt. De Hogeschool Holland heeft het initiatief genomen om de scholing binnen de school zelf te brengen.

Computers, Basisvorming en Aardrijkskunde

Auteur(s): 
A.M. Dekker-Groen, Freudenthal Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

Proefstation West Nederland (PWN) is een onderzoeksproject naar de invoering van de computer in het voortgezet onderwijs. Het project is gestart in 1987 en loopt tot 1993. Op basis van de resultaten van het PWN-onderzoek wordt aangegeven hoe de computer kan worden gebruikt in de Basisvorming. Ook komt aan de orde hoe het gebruik kan worden bevorderd. Het vak Aardrijkskunde wordt als voorbeeld genomen.

Computer met CO-ROM-XA, een revolutie in talen onderwijs

Auteur(s): 
A.M. Cartigny, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs/ESCAPE, Tilburg
Samenvatting: 

Het is gevaarlijk een revolutie aan te kondigen, toch is het verantwoord. Op het NIOC zal het eerste CD-ROM-XA-programma ter wereld getoond worden. Revolutionair is op de eerste plaats het gemak waarmee dit medium gehanteerd kan worden: de teksten die door native speakers op de CD zijn ingesproken - vijftien uur gesproken Frans, Duits, Engels - zijn direct oproepbaar door de computer. Tevens staat op de CD het totale computerprogramma met talloze pagina's tekst.

De groei van computergebruik binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
A.C.A. ten Brummelhuis, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
Tj. Plomp, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Vanaf het midden van de jaren tachtig voert de Nederlandse overheid een beleid dat gericht is op het stimuleren van computergebruik in het onderwijs. Deze bijdrage schetst de groei van het computergebruik binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gedurende de periode 1989-1992. Ingegaan wordt op het computergebruik bij zowel de bestaande vakken als het vak informatiekunde. Daarnaast wordt de situatie in ons land vergeleken met die in een aantal andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten.

Voorlichting Informatiekunde in de Basisvorming en de integratie van informatiekunde en informatica in de eerste en tweede fase van het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
J.C. Brandes, Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, Hoevelaken
Samenvatting: 

Ruim zestienhonderd docenten hebben in de periode april 1991 tot mei 1992 voorlichtingsbijeenkomsten gevolgd over de plaats van informatiekunde in de basisvorming. Bijna allen waren docenten informatiekunde. Vooral de wijze waarop aspecten van informatiekunde geïntegreerd dienen te worden in andere vakken wordt heel verschillend benaderd. Zelfde verschillen worden geconstateerd bij een onderzoek naar het vak informatica en de integratie in andere vakken.

Ontwerp je eigen gegevensbank, eenvoudige informatieanalyse in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
P.M.A. Bergervoet, Freudenthal Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

In 1991 is INFORMATICA MIDDENBOUW, een methode informatica voor de derde of vierde klassen HAVO/VWO, verschenen. Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het materiaal was dat bij tenminste één onderwerp ook het niveau van ontwerpen gehaald moest worden. Bij het onderwerp 'gegevensbanken' wordt daarom aandacht besteed aan informatieanalyse en het ontwerp van relationele gegevensbanken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onderdelen uit NIAM.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO