Bedrijf- of vakopleiding

Organisatiegericht ontwerp van datamodel en procesmodel

Auteur(s): 
F. Pen, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
A. Boonstra, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
Samenvatting: 

Deze minicursus heeft als doel de deelnemers kennis te laten maken met een nieuwe systeemontwikkelingsbenadering die meer gebaseerd is op de organisatorische werkelijkheid. Op basis van een organisatie(deel)beschrijving presenteren we het maken van een datamodel en een rechtstreeks daarvan afgeleid procesmodel.

Courseware Telematica: Voorbeeld van een gesimuleerde beroepssituatie als interactieve leeromgeving

Auteur(s): 
P.C. Pel, Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Den Bosch
Samenvatting: 

Het PRINT-project telematica heeft courseware ontwikkeld rond het leren toepassen van verschillende telematicamiddelen voor diverse opleidingen binnen het Leerlingwezen. Uitgangspunt daarbij was een praktijk- en probleemgerichte benadering. Verschillende cases werden ontwikkeld waarin een zo volledig mogelijke simulatie van de beroepswerkelijkheid werd gecreëerd. In deze simulatie moeten de leerlingen in de rol van beroepsbeoefenaar al dan niet gebruik mak end van ter beschikking staande telematicamiddelen reële problemen zien op te lossen.

A.O. als gebruiksinstrument in de informatica

Auteur(s): 
L. Pater, Penta Scope b.v., Den Haag
R.A.M. van der Zwet, Penta Scope b.v., Den Haag
Samenvatting: 

Administratieve Organisatie (AO) en informatieverzorging zijn onlosmakelijk verbonden begrippen. Toch wordt AO weinig in het informatieperspectief geplaatst en speelt in het informatica-onderwijs een ondergeschikte rol. Specialisten hebben het op een (geïsoleerd) voetstuk geplaatst. AO is echter primair een praktisch gebruiksinstrument voor allerlei disciplines. Integratie van AO en informatica wordt doorslaggevend.

Een verkenning van TIS-functies in Nederland, België, Duitsland en Engeland

Auteur(s): 
J.A.M.M. van Oers, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

In de administratieve automatisering zijn de functies door de werkzaamheden van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) bekend. De rapporten van het NGI worden als referentiemateriaal gebruikt door hoofden automatisering en personeelsbeleid. In de technische automatisering staat dit in de kinderschoenen. Door het tweede rapport van het NGI over de technische functies wordt daar iets meer duidelijkheid in gebracht, maar dan voor de informatici. Voor de materiedeskundigen wordt het een ander verhaal.

Met een informatica-opleiding naar PTT Research

Auteur(s): 
L.J.M. Nieuwenhuis, Koninklijke PTT Nederland NV, Hoofdafdeling Informatica, Leidschendam
J. Bruijning, Koninklijke PTT Nederland NV, Hoofdafdeling Informatica, Leidschendam
Samenvatting: 

PTT Research werft jaarlijks een belangrijk aantal nieuwe medewerkers op de markt van informatica-afstudeerders voor speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van informatica en informatietechnologie. Tijdens de presentatie komt aan de orde hoeveel informatici jaarlijks bij PTT Research in dienst treden, op welke gebieden de kennis en vaardigheden die tijdens de opleiding zijn verworven worden ingezet en hoe de loopbaan van informatici zich daarna verder ontwikkelt.

Het niet-reguliere informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Th.J. Mulder, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling en functies van het niet-reguliere informatica-onderwijs en wordt nader ingegaan op de relatie tussen het reguliere en niet-reguliere informatica-onderwijs. Verder wordt een relatie gelegd met ontwikkelingen en de huidige situatie in de computer(service)industrie en worden aanbevelingen gedaan voor een herpositionering van het informatica-onderwijs in het algemeen en het niet reguliere informatica-onderwijs in het bijzonder.

VOOM: Een praktijkgerichte opleidingsmethode

Auteur(s): 
H.F. Ruinemans, Volmac Toptraining, Utrecht
A.T.V. van Hezewijk, Volmac Toptraining, Utrecht
Samenvatting: 

Bij Volmac Toptraining is een opleidingsontwikkelmethode ontwikkeld, die een aansluiting op de praktijksituatie waarborgt. Inmiddels wordt deze methode in de praktijk gebruikt. Hierbij komen naast de praktijkgerichtheid de mogelijkheden voor flexibel gebruik aan de orde. Hierdoor wordt de methode breed toepasbaar van kleine aanpassingen op bestaande opleidingen tot het opzetten van grote nieuwe informatica-opleidingen.

Hoe kan automatisering een kritische succesfactor zijn of worden?

Auteur(s): 
J.L.M. Meesters, Afdeling AITE, Akzo NL bv, Arnhem
Samenvatting: 

Na afloop van deze minicursus:
- ontstaat bij de deelnemers awareness ten aanzien van de veranderende rol van de informatietechnologie en de bijbehorende managementverantwoordelijkheden
- kennen de deelnemers de instrumenten om sneller en gemakkelijker mogelijkheden die geboden worden door de inzet van informatie technologie te onderkennen en gebruiken
- kennen de deelnemers de werkwijze van Akzo in dit kader.

X 25 zonder Datanet1-kosten - Een practicum Datacommunicatie en Computernetwerken

Auteur(s): 
E.D. Luursema, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.G. Rouland, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

Het doel van deze doe-het-zelf sessie is een kennismaking met de opzet van diverse practica (100 SBU) voor de vakken Datacommunicatie en Computernetwerken. De deelnemers aan de sessie voeren zelf een deel van het X.25-practicum uit (zonder communicatiekosten uiteraard).

Examinering van PDI-modulen: flexibel en maatwerk

Auteur(s): 
S.H.M. Obdeijn, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Stellingen, gepresenteerd tijdens de inleiding, zijn:
* Het modulair gerichte PDI-programma voorziet voor een groot deel in de certificeringsbehoefte. Daarnaast ontstaat bij opleiders steeds meer de behoefte aan certificering op maat
* Twee examenmomenten per jaar biedt opleiders te weinig mogelijkheden. Flexibiliteit in het aantal examenmomenten geeft de opleiders roostervrijheid. Dit biedt meer opleidingsmogelijkheden voor opleiders en kandidaten

Pagina's

Subscribe to RSS - Bedrijf- of vakopleiding