NIOC 1992 Maastricht

Een casus en een stage in de speerpuntopleiding Systeemontwikkeling van Hogeschool Gelderland

Auteur(s): 
J.P. Zwart, Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Nijmegen
Samenvatting: 

De speerpunt HBO-opleiding Systeemontwikkeling van de Hogeschool Gelderland integreert domeinkennis met methodologische kennis en vaardigheden. Studenten uit alle faculteiten van de hogeschool kunnen na twee jaar domeinspecifieke scholing in hun derde studiejaar in deze opleiding instromen. De opleiding bestaat vervolgens uit een gemeenschappelijk derde jaar met puur methodologische scholing en een vierde jaar, waarin door middel van een stage en een afstudeerproject de domeinkennis en de methodologische kennis geïntegreerd worden.

Database handling voor Letterenstudenten: een omgekeerde benadering

Auteur(s): 
G.M. Welling, Vakgroep Alfa-Informatica, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Samenvatting: 

Onderwijs in databasehandling voor Letterenstudenten dient aangepast te worden aan de referentiekaders van deze groep. Een benadering vanuit de theorie werkt drempel verhogend.
Een aanpak die studenten van een 'intuïtieve' naar een volgens de theorie 'genormaliseerde' vorm leidt heeft sterk de voorkeur.
Het merendeel van de voorbeelden in de literatuur is sterk bedrijfskundig gericht en sluit niet aan bij het interessegebied van de alfa-student.

Informatiekunde is overal

Auteur(s): 
IJ.H. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

Het doel van het leergebied informatiekunde in de basisvorming is dat leerlingen zich oriënteren in de wereld van de informatisering, zowel in het vak informatiekunde als in andere vakken.
PRINT (Project Invoering Nieuwe Technologieën) heeft aan de SLO gevraagd een boekje samen te stellen dat aan docenten informatiekunde een beeld geeft van de mogelijkheden die er momenteel zijn voor het vak informatiekunde en voor andere vakken.

Universele Informatiekunde voor het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
A.G. de Vos, Nijssen Adviesbureau voor Informatica, Beutenaken
Samenvatting: 

Universele Informatiekunde is een nieuwe aanpak van informatiekunde en informatica die volledig gebaseerd is op beginselen. De benadering gaat uit van het zorgvuldig gebruik van gewone mensentaal. Het eerste en meest belangrijke beginsel zegt dat verwoordbare informatie vele verschijningsvormen kan hebben, maar dat al deze vormen teruggebracht kunnen worden tot elementaire zinnen uit de natuurlijke taal. Met behulp van dit ene beginsel kunnen nagenoeg alle toepassingen van informatica en informatiekunde op eenzelfde manier worden beschreven.

Informatiekunde: een aantrekkelijk vak voor meisjes en jongens?

Auteur(s): 
M.L.L. Volman, Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek / Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Al voordat de computer op grote schaal in het onderwijs werd ingevoerd, is er gewaarschuwd voor het gevaar dat niet alle leerlingen daar evenveel van zouden profiteren. In de Verenigde Staten klonken al in het begin van de jaren tachtig geluiden dat meisjes ondervertegenwoordigd waren in het computeronderwijs en slechtere prestaties behaalden. Ook in Nederland zijn meisjes in informatica-opleidingen ondervertegenwoordigd.

Factoren die van invloed zijn op het al dan niet overwegen van een studie informatica door VWO-meisjes

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
A. Feteris, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

De studierichting informatica binnen de technische wetenschappen, is nog een relatief jonge studierichting. Een studierichting die van oorsprong niet verbonden is aan duidelijke sexe-specifieke en traditionele opvattingen en beelden, zoals veelal wel het geval is met de meeste andere technische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. Behalve de toelatingseisen (wiskunde B en natuurkunde), zouden er voor VWO-meisjes dan ook feitelijk geen belemmeringen hoeven te bestaan (en mogen bestaan) om deze studierichting te gaan volgen.

Affiche: 'Informatiekunde is overal!'

Auteur(s): 
IJ.H. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
H.A. Zeelenberg-Meuleman, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

De affiche 'Informatiekunde is overal!' geeft een visueel beeld van het leergebied informatiekunde in de basisvorming. Het leergebied strekt zich uit over het aparte vak informatiekunde, informatiekunde in de andere vakken (ook informatisering genoemd) en informatiekunde in projectvorm aan het eind van de basisvorming.
De affiche wordt met een daarbij behorende brochure verspreid naar alle scholen voor het voortgezet onderwijs en is een PRINT/VO uitgave.

Automatisering van de absentenadministratie: centralisatie of decentralisatie?

Auteur(s): 
E. Visch, Vakgroep Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden
Samenvatting: 

De absentenadministratie is een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor automatisering. In de praktijk blijkt de organisatie van een geautomatiseerde absentenadministratie echter een complexe zaak. In het kader van het project Proefstation West-Nederland is er op het Cals College ervaring opgedaan met deze problematiek. Mogelijk kunnen ander scholen voor voortgezet onderwijs daarvan profiteren.

Demonstratie van een simulatie en implementatie van het OSI-referentiemodel ten behoeve van computerondersteund onderwijs

Auteur(s): 
C.A.A.M. Verhagen, Afdeling Informatica, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Studenten inzicht geven in de principes van datacommunicatie en in het bijzonder in de methoden om een betrouwbare uitwisseling van data tussen twee toestellen te bereiken.
Het simulatiepakket kan op twee manieren voor dit doel ingezet worden:
- als een computerondersteund onderwijs pakket waarbij elke laag van het OSI-model op zijn functie interactief bestudeerd kan worden
- als een toolbox voor het zelf vervaardigen van simulaties van eventgestuurde processen.

Computerondersteund onderwijs "Digitale techniek", oefenen en toetsen in de windows omgeving

Auteur(s): 
J.T. van der Veen, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
G.C. ten Bruggencate, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Met behulp van het nieuwe auteurssysteem Inigo is het Computer Ondersteund Onderwijs (COO) programma "Digitale Techniek" gemaakt voor eerstejaars studenten elektrotechniek en informatica aan de Universiteit Twente. Het COO-materiaal is dit studiejaar voor het eerst gebruikt door ongeveer tweehonderdzeventig studenten. In deze presentatie wordt ingegaan op de opzet en inhoud van het COO-programma.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht