NIOC 1992 Maastricht

Geïntegreerd leermiddelengebruik in het agrarisch onderwijs

Auteur(s): 
J. van Zeeland, STOAS, Sector Agrimedia, Ede
Samenvatting: 

Doel van de poster galerij is de congresdeelnemers inzicht te geven in de wijze waarop binnen het agrarisch voortgezet onderwijs de leermiddelenontwikkeling plaatsvindt. Uitgangspunt is de omvangrijke vernieuwingsoperatie die momenteel in het Agrarisch Voortgezet Onderwijs plaatsvindt (kwalificatiestructuur, participerend leren). De leermiddelenontwikkeling vindt op geïntegreerde wijze plaats, waarbij afhankelijk van de wens vanuit de vernieuwingsorganisatie gekozen wordt voor het meest geschikte medium (educatieve software, AV-producties) of een combinatie daarvan.

"School 2000". Gebruik van simulatoren in het onderwijsleerproces bij analoge- en micro-controIler techniek

Auteur(s): 
C.J. van der Zwan, Haagland Techniek, Den Haag
Samenvatting: 

De deelnemers bekend te maken met een simulator op het gebied van analoge techniek onder andere door middel van het uitvoeren van een aantal opdrachten.

Gebruik van multi media en een expertsysteem shell bij COO- en adviessystemen

Auteur(s): 
J.H.A. Zijlmans, Sector Technisch Onderwijs en Laboratoriumonderwijs, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

COO- en adviessystemen kunnen op vele manieren gerealiseerd worden.
Wij voorzien voor de jaren '90 twee belangrijke ontwikkelingen binnen dit soort systemen:
- het integreren van beeld en geluid binnen één systeem: multimedia
- het 'intelligent' maken van zo'n systeem: geen standaard traject door het aangeboden materiaal, maar een persoon/situatie-afhankelijk traject.

Hulpmiddelen in een programmeeromgeving

Auteur(s): 
P.L.M. Vanneste, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
K. Bertels, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
B.L.R.J. de Decker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
Samenvatting: 

Binnen het programmeeronderwijs besteden studenten een niet te verwaarlozen tijd aan schrijven van programma's. Veelal worden deze programma's ook ingetikt en uitgetest op een computer.
De gebruikte programmeeromgeving kan een aantal hulpmiddelen bevatten die dit proces ondersteunen en vergemakkelijken. Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden op dit gebied, en besluit met een bespreking van een ideale, geïntegreerde programmeeromgeving. We gaan er in deze tekst van uit dat er gewerkt wordt met een Pascal-achtige taal.

Opleidingen als noodzakelijke factor bij productieautomatisering

Auteur(s): 
W. Troost, Stichting EXIN, Utrecht / Delft Instruments, Delft
Samenvatting: 

Een industriële organisatie die zijn 'proces' automatiseert en daarbij uitgaat van integratie van de informatiesystemen ontkomt niet aan het opleiden van zijn medewerkers. Zonder opleiding wordt het doel van de automatisering: efficiënter produceren, snel inspelen op wisselende specificaties van klanten, kortere doorlooptijden, lage voorraden, etc., niet bereikt.

Zomerschool Informatica zet scheef beeld recht

Auteur(s): 
P.M. Wognum, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
N.J.I. Mars, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het aantal meisjes dat deelneemt aan de studie Informatica aan de Universiteit Twente is bijzonder laag. Om meer meisjes te stimuleren om te kiezen voor een studie Informatica wil de faculteit der Informatica van de Universiteit Twente specifieke maatregelen nemen. Deze maatregelen dienen vooral gericht te zijn op het recht zetten van het huidige beeld van Informatica bij middelbare scholieren. Dit beeld is weinig realistisch, zoals uit een in juni 1991 uitgevoerd onderzoek onder 5-VWO-meisjes bleek.

Ontwerp van een kunstmatig intelligent, educatief computerprogramma

Auteur(s): 
J.J. Zuidema, Freudenthal Instituut, Faculteit Wiskunde en Informatica, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
A.C.M. Hienen, Freudenthal Instituut, Faculteit Wiskunde en Informatica, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

Bij het ontwerpen van computerondersteund onderwijs kan gebruik gemaakt worden van technieken uit de kunstmatige intelligentie. De bedoeling is inzicht te verschaffen in zowel de voordelen als de moeilijkheden ervan. Na een theoretische inleiding over het ontwerp van een Intelligent Tutoring System wordt stapsgewijs een lTS ontworpen voor het breukenonderwijs. Ter afsluiting vindt een demonstratie plaats van onze uiteindelijke invulling.

Informatica in het HOVO

Auteur(s): 
C. Verweij, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam
J.L. Grashuis, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam
P.C.G.M. Sollet, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam
Samenvatting: 

In deze bijdrage wordt verslag gedaan van onze ervaringen met het onderwijs in de basisinformatica in het kader van het HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) zoals dat sinds enige jaren aangeboden wordt aan een aantal universiteiten. In Rotterdam wordt dit informatiseringsonderwijs verzorgd door de vakgroep Medische Informatica van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidszorg (FGG), waarvan alle auteurs lid zijn.

Een Hink-Stap-Sprong Flowchart Techniek

Auteur(s): 
W.A. Vervoort, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het doel van deze minicursus is om docenten een systematische probleemaanpak (SPA) aan te bieden (de hink-stap-sprong flowchart techniek) die zij bij hun programmeeronderwijs kunnen gebruiken. Deze SPA maakt het mogelijk om zonder gebruik te maken van formele specificatie methoden, zoals invarianten, toch precies genoeg te zijn bij het ontwerpen van herhalingsconstructies. Onder 'de hink-stap-sprong SPA in vogelvlucht' wordt de motivatie en een voorbeeld van de toegepaste methode gegeven.

Informaticastimulering binnen het hoger agrarisch onderwijs: hoe ver en hoe verder?

Auteur(s): 
L.C.M. Timmermans, Stichting Hoger Agrarisch Onderwijs, Wageningen
E.A.M. Schilder, STOAS, Sector Agrimedia / Agrarische Bedrijfseconomie Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

In 1989 is voor het hoger agrarisch onderwijs (HAO) een informatiseringsplan 1989-1992 vastgesteld en in uitvoering genomen. De uitvoering is in volle gang en is in het voorjaar van 1992 geëvalueerd, ter bepaling van mogelijke stimulering voor de jaren 1993-1996.
De informaticastimulering, zoals deze binnen het HAO vorm heeft gekregen, zal worden behandeld en toegelicht aan de hand van het project Leren Analyseren.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht