NIOC 1992 Maastricht

A.O. als gebruiksinstrument in de informatica

Auteur(s): 
L. Pater, Penta Scope b.v., Den Haag
R.A.M. van der Zwet, Penta Scope b.v., Den Haag
Samenvatting: 

Administratieve Organisatie (AO) en informatieverzorging zijn onlosmakelijk verbonden begrippen. Toch wordt AO weinig in het informatieperspectief geplaatst en speelt in het informatica-onderwijs een ondergeschikte rol. Specialisten hebben het op een (geïsoleerd) voetstuk geplaatst. AO is echter primair een praktisch gebruiksinstrument voor allerlei disciplines. Integratie van AO en informatica wordt doorslaggevend.

Technische informatica in het LTO

Auteur(s): 
H.P. van Ommeren, Samenwerkingsverband SCHOTIL, Den Bosch
Samenvatting: 

De cursist maakt kennis met een les Technische Informatica zoals die in het LTO wordt gegeven door docenten die de nascholingscursus Docent TIBBLTO-Iokaal hebben gevolgd.
De cursist ervaart de didactische problemen van het lesgeven in een TIBBLTO-Iokaal en maakt kennis met het ontwikkelde lesmateriaal voor het vak technische informatica. De cursist krijgt een korte inleiding over uitbreidingsmogelijkheden van het lokaal.

Het nascholingsproject voor Technische Informatica in het LTO, de succesformule

Auteur(s): 
H.P. van Ommeren, Samenwerkingsverband SCHOTIL, Den Bosch
Samenvatting: 

Het SCHOTIL-project verzorgt sinds het cursusjaar 1989/1990 nascholing gericht op de invoering van het nieuwe vakgebied Technische Informatica in de BovenBouw van het LTO. De nascholing sluit nauw aan bij het ontwikkelde leerplan, de gekozen inventaris, het lesmateriaal, de levering van inventaris en de schoolbegeleiding.
Vanaf de start van het project blijkt de formule zeer goed aan te slaan. Het samenwerkingsverband verenigt de deskundigheden van bedrijfsleven, nascholingsinstelling en projectmanagement.

Een verkenning van TIS-functies in Nederland, België, Duitsland en Engeland

Auteur(s): 
J.A.M.M. van Oers, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

In de administratieve automatisering zijn de functies door de werkzaamheden van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) bekend. De rapporten van het NGI worden als referentiemateriaal gebruikt door hoofden automatisering en personeelsbeleid. In de technische automatisering staat dit in de kinderschoenen. Door het tweede rapport van het NGI over de technische functies wordt daar iets meer duidelijkheid in gebracht, maar dan voor de informatici. Voor de materiedeskundigen wordt het een ander verhaal.

De vierjarige MBO opleiding Technische Informatica: balans van een multidisciplinaire beroepsopleiding

Auteur(s): 
C.A. van Nispen, Stuurgroep Technische Informatica van de VMTS, Zeeland College, Middelburg
Samenvatting: 

De vierjarige MBO-opleiding Technische Informatica startte op 1 augustus 1987 aan vier MBO-instituten en wel aan het Technisch College Ede - Ede (voorheen de Christelijke MTS Ede), het Crabeth College - Gouda (voorheen het MBO-college Gouda), het Zadkine College – Rotterdam (voorheen Christiaan Huygens MTS - Rotterdam) en het Zeeland College - Vlissingen/Middelburg (voorheen de Gemeentelijke MTS - Vlissingen).
Inmiddels hebben een zeventigtal leerlingen de scholen met een diploma verlaten en zitten circa zevenhonderd leerlingen in de opleidingsfase.

Met een informatica-opleiding naar PTT Research

Auteur(s): 
L.J.M. Nieuwenhuis, Koninklijke PTT Nederland NV, Hoofdafdeling Informatica, Leidschendam
J. Bruijning, Koninklijke PTT Nederland NV, Hoofdafdeling Informatica, Leidschendam
Samenvatting: 

PTT Research werft jaarlijks een belangrijk aantal nieuwe medewerkers op de markt van informatica-afstudeerders voor speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van informatica en informatietechnologie. Tijdens de presentatie komt aan de orde hoeveel informatici jaarlijks bij PTT Research in dienst treden, op welke gebieden de kennis en vaardigheden die tijdens de opleiding zijn verworven worden ingezet en hoe de loopbaan van informatici zich daarna verder ontwikkelt.

Het niet-reguliere informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Th.J. Mulder, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling en functies van het niet-reguliere informatica-onderwijs en wordt nader ingegaan op de relatie tussen het reguliere en niet-reguliere informatica-onderwijs. Verder wordt een relatie gelegd met ontwikkelingen en de huidige situatie in de computer(service)industrie en worden aanbevelingen gedaan voor een herpositionering van het informatica-onderwijs in het algemeen en het niet reguliere informatica-onderwijs in het bijzonder.

VOOM: Een praktijkgerichte opleidingsmethode

Auteur(s): 
H.F. Ruinemans, Volmac Toptraining, Utrecht
A.T.V. van Hezewijk, Volmac Toptraining, Utrecht
Samenvatting: 

Bij Volmac Toptraining is een opleidingsontwikkelmethode ontwikkeld, die een aansluiting op de praktijksituatie waarborgt. Inmiddels wordt deze methode in de praktijk gebruikt. Hierbij komen naast de praktijkgerichtheid de mogelijkheden voor flexibel gebruik aan de orde. Hierdoor wordt de methode breed toepasbaar van kleine aanpassingen op bestaande opleidingen tot het opzetten van grote nieuwe informatica-opleidingen.

Hoe kan automatisering een kritische succesfactor zijn of worden?

Auteur(s): 
J.L.M. Meesters, Afdeling AITE, Akzo NL bv, Arnhem
Samenvatting: 

Na afloop van deze minicursus:
- ontstaat bij de deelnemers awareness ten aanzien van de veranderende rol van de informatietechnologie en de bijbehorende managementverantwoordelijkheden
- kennen de deelnemers de instrumenten om sneller en gemakkelijker mogelijkheden die geboden worden door de inzet van informatie technologie te onderkennen en gebruiken
- kennen de deelnemers de werkwijze van Akzo in dit kader.

Schoolmanagement en documentaire informatiesystemen; blik vooruit, maak een pas op de plaats

Auteur(s): 
R. Smedinga, K+V organisatie adviesbureau, Arnhem
G.W. van Putten, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Onder invloed van ontwikkelingen als een terugtredende overheid (deregulering), omvangrijke fusieprocessen en schaalvergroting verandert er veel in het onderwijs. Er ontstaat een situatie waarin het management -meer dan voorheen- verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het voortbestaan van de school.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht